ชุดคำศัพท์ภาษาไืทย

Abbottina rivularis คำอธิบายเพิ่มเติม

(En)
  Abbottina rivularis