ชุดคำศัพท์ภาษาไืทย

Aaptosyax grypus คำอธิบายเพิ่มเติม

(En)
  Aaptosyax grypus