ชุดคำศัพท์ภาษาไืทย

2,4,5-เธ—เธต คำอธิบายเพิ่มเติม
uf กรดไตรคลอโรฟีนอกซีอะซีเตต
BT ออกซิน
BT สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
RT สารป้องกันกำจัดวัชพืช

(En)
  2,4,5-t
(Fr)
 
(Es)