ชุดคำศัพท์ภาษาไืทย

เน„เธ”เน€เธกเน‚เธ—เน€เธญเธ• คำอธิบายเพิ่มเติม
BT สารเคมีทางการเกษตร
RT สารประกอบออร์กาโนฟอสฟอรัส
RT สารป้องกันกำจัดแมลง
RT สารป้องกันกำจัดไร
RT สารป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอย

(En)
  Dimethoate
(Fr)
 
(Es)