ชุดคำศัพท์ภาษาไืทย

เธ„เธฒเธฃเนŒเธšเธฒเน€เธกเธ• คำอธิบายเพิ่มเติม
uf ไดไทโอคาร์บาเมต
uf ไทโอคาร์บาเมต
uf ฟีนิลคาร์บาเมต
uf เมทิลคาร์บาเมต
RT เกลือของกรดอินทรีย์
RT คลอโพรแฟม
RT คาร์แทป
RT คาร์บาริล
RT คาร์เบทาไมด์
RT คาร์โบซัลแฟน
RT คาร์โบฟูราน
RT ซีเนบ
RT เดสมีดิแฟม
RT ไดอัลเลต
RT ไตรอัลเลต
RT ไทแรม
RT ไทโอเบนคาร์บ
RT ไทโอฟานอกซ์
RT บาร์แบน
RT บิวทิเลต
RT เบนดิโอคาร์บ
RT เบนฟูราคาร์บ
RT เบโนมิล
RT พิริมิคาร์บ
RT โพรโพซัวร์
RT โพรแฟม
RT ฟีโนซิคาร์บ
RT ฟูราไทโอคาร์บ
RT เฟนเมดิแฟม
RT มาเนบ
RT เมซาคาร์เบต
RT เมทิโอคาร์บ
RT เมโทมิล
RT แมนโคเซบ
RT โมลิเนต
RT เวอร์โนเลต
RT สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา
RT สารประกอบออร์กานิคไนโตรเจน
RT สารป้องกันกำจัดแมลง
RT สารป้องกันกำจัดไร
RT สารป้องกันกำจัดวัชพืช
RT สารป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอย
RT ออกซามิล
RT อะมิโนคาร์บ
RT อัลดิคาร์บ
RT อาซูแลม
RT อีพีทีซี
RT เอสเทอร์

(En)
  Carbamates
(Fr)
 
(Es)