แหล่งข้อมูล


            การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย ได้ใช้ AGROVOC Thesaurus ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งเป็นอรรถาภิธานศัพท์เกษตรที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล เป็นคลังคำศัพท์ตั้งต้นเฉพาะที่เป็นคำศัพท์ภาษาต่างประเทศ ในส่วนของการสร้างคลังคำศัพท์ภาษาไทย ได้ทำการรวบรวมคำศัพท์ จากพจนานุกรมศัพท์ภาษาไทยในสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยพิจารณาจากคำศัพท์ตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน หากเป็นคำศัพท์ที่ยังไม่เคยมีการบัญญัติมาก่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา จะเป็นผู้เสนอคำศัพท์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ศัพท์ ซึ่งคำศัพท์ดังกล่าว จะได้ทำการเสนอให้ราชบัณฑิตยสถาน พิจารณาต่อไป