ความสัมพันธ์ของคำศัพท์รูปแบบความสัมพันธ์ของคำศัพท์ มีดังนี้

  • คำที่มีความหมายกว้างกว่า (Broader Term - BT)

  • คำที่มีความหมายแคบกว่า (Narrower Term - NT)

  • คำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน (Related Term – RT)

  • คำที่เป็นคำโยง (Use for – UF และ Use)

  • คำที่เป็นคำอธิบายขอบเขตความหมาย (Scope Note – SN)