ชุดคำศัพท์ภาษาไทย


        อรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย เป็นอรรถาภิธาน (Thesaurus) ด้านการเกษตรในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งรวบรวมคำศัพท์ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกว่า 28,000 คำ โดยคำศัพท์แต่ละคำมีการจัดความสัมพันธ์ในลักษณะลำดับชั้น  (Hierarchical Relation) แสดงผลในสิบภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ โปรตุเกส เชค และภาษาลาว

        อรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย ที่ปรากฏอยู่นี้ เป็นผลงานวิจัย ซึ่งยังต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยขอความสนับสนุนจากผู้รู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจแก้ไข และยืนยันความถูกต้องของคำศัพท์ และขอความร่วมมือจากผู้ใช้ระบบในการเสนอคำศัพท์เพิ่ม และให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้คำศัพท์มีความถูกต้องและทันสมัย เพื่อร่วมกันสร้างคลังคำศัพท์ด้านการเกษตรภาษาไทย ให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล และใช้เป็นคำศัพท์มาตรฐานในการกำหนดคำดรรชนีสำหรับสารสนเทศด้านการเกษตรของไทย

        กรุณาเสนอความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ที่ โครงการพัฒนาอรรถาภิธาน และฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทย


 - ความสัมพันธ์ของคำศัพท์
 - แหล่งข้อมูล
 - รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
 - คณะผู้วิจัย
 - สถานที่ติดต่อ

 


วันที่แก้ไขล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2549
จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 2551