F01         การเพาะปลูกพืช

 F01 Crop husbandry

F พืชศาสตร์ และการผลิต

                F01         การเพาะปลูกพืช
                                ให้ดู  F62  ด้วย  สำหรับสรีวิทยาและการพัฒนา ตลอดจนการเจริญเติบโตของพืช
                                -  การเพาะปลูกทั่วๆ ไป :  การเพาะปลูก หรือการผลิตพืช (ไม่รวมไม้ป่า และไม้น้ำ)
                                -  การพยากรณ์ผลผลิต
                                -  พืชสวนและการทำสวน
:  การทำสวนทั่วไป และสวนผลไม้ , รวมทั้งการเจริญ
                                   เติบโตของพืชผัก, การปลูกไม้ผล, การปลูกองุ่น, การจัดการสนามหญ้า, ไม้ประดับ
                                -  การผลิตพืชไร่, การผลิตพืชอาหารสัตว์, การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
                                -  วิธีการเพาะปลูกพืช
:  การตัดแต่งกิ่ง, การริดเรือนยอด, การปลูกไม้กระถาง, การย้ายปลูก,
                                   การปฏิบัติจัดการเรือนเพาะชำ, ระยะปลูก, การหว่านเมล็ด, วันหว่านเมล็ด ความลึกของ
                                   การหยอดเมล็ด, อัตราการหว่านเมล็ด
                                -  วิธีการเฉพาะในการปลูกพืช, การใช้แสงเทียม, ความร้อน, การเพิ่มอุณหภูมิดิน, และอื่นๆ,
                                   การเพาะปลูกโดยมีสิ่งป้องกัน
:  เรือนเพาะชำ การปลูกพืชภายใต้ฟิล์มโปร่งแสง และอื่นๆ,
                                   การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การปลูกพืชในทราย
                                -  วิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (ยกเว้นวัชพืช)
:  การหน่วงเหนี่ยว, การยับยั้ง,
                                   การออกดอก, การกระตุ้นการออกดอก, การกำเนินผล, การทำให้สุก และอื่นๆ
                                -  การตอบสนองของพืชต่อวิธีการปลูก
                                -  ผลผลิต
:  ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก, การเก็บเกี่ยว 

                สำหรับ  -  การผลิตพืชน้ำ                                                                                                                  ให้ดู  M12
                                -  ระบบและรูปแบบการปลูกพืช                                                                                      ให้ดู  F08
                                -  การจำหน่าย และการตลาดสินค้าเกษตร                                                                     ให้ดู  E70
                                -  การจัดการฟาร์ม                                                                                                               ให้ดู  E20
                                -  การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน                                                                                ให้ดู  F04
                                -  การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า                                                                                                ให้ดู  K10
                                -  การผลิตไม้ป่า                                                                                                                   ให้ดู  K10
                                -  การขยายพันธุ์ไม้ป่า                                                                                                         ให้ดู  K10
                                -  การลำเลียงผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืช                                                                                 ให้ดู  J11
                                -  การชลประทาน/การให้น้ำพืช                                                                                      ให้ดู  F06
                                -  การจัดการภูมิทัศน์                                                                                                           ให้ดู  P01
                                -  การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                      ให้ดู  F30
                                -  สรีรวิทยาพืช และชีวเคมี                                                                                                ให้ดู  F60-F63
                                -  การขยายพันธุ์พืช (ยกเว้นการขยายพันธุ์ไม้ป่า)                                                        ให้ดู  F02 
                                -  การอารักษาพืช                                                                                                                ให้ดู  H01-H60
                                -  การป้องกันรักษาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืช                                                                      ให้ดู  J11
                                -  การผลิตเมล็ดพันธุ์  (ยกเว้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า)                                              ให้ดู  F03
                                -  การเตรียมแปลงเพาะกล้า                                                                                               ให้ดู F07
                                -  การเขตกรรม                                                                                                                     ให้ดู  F07
                                -  การขนส่งและเก็บรักษาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                                      ให้ดู  J11
                                -  การควบคุมวัชพืช                                                                                                            ให้ดู  H60


<<การจัดหมวดหมู่หัวเรื่องและคำอธิบายขอบเขต>>